LOG
BurgerBelang pleit voor serieus nemen inspraak bij wel of niet toestaan nieuwe intensieve veehouderijen in Landbouw Ontwikkelings Gebieden Marle en Hancate.
De fractie van BurgerBelang vindt het uiterst opmerkelijk dat de CDA fractie al bij voorbaat het provincievoorstel om een aantal nieuwvestigingen te blijven toestaan ondersteunt, terwijl de inspraakprocedure nog in volle gang is en de omwonenden de kans nog niet hebben gehad hun visie uit te spreken.
Komende week zijn de omwonenden-belangengroepen door de Provincie bijeen geroepen. Het zijn juist deze groepen, die veelal op constructieve wijze lokaal, zoals in Daarlerveen en Marle, regionaal en landelijk hebben gezorgd dat er een discussie tot stand is gekomen over de gevolgen van grootschalige intensieve veehouderij voor de leefbaarheid op het platteland.
De provincie Overijssel heeft weliswaar het reconstructiebeleid in Overijssel geëvalueerd, maar is nog volop met gemeenten, belanghebbende partijen en omwonenden in gesprek over het toekomstig beleid van landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's)
Het CDA roept (in lijn met het provincievoorstel) het college op te onderzoeken of de gemeente het aantal nieuwvestigingen kan verminderen.
BurgerBelang roept het college op tevens te onderzoeken nieuwvestigingslocaties niet meer toe te staan. Blijven aanwijzen is volgens BurgerBelang totaal overbodig. In en om de LOG’s, zijn er, nu en in de toekomst, tal van vrijkomende agrarische bedrijven door bedrijfsbeëindiging. Voorts vormen nieuwvestigingen van intensieve veehouderijen een belemmering voor de ontwikkeling van bestaande agrarische bedrijven.
Omdat er veelonduidelijkheid is, aangaande de uitstoot van virussen en multiresistente bacteriën bij grootschalige intensieve veehouderijen negatieve gevolgen hiervan voor de volksgezondheid, vormt nieuwvestiging van intensieve veehouderijeen extra aanslag op het woon- en leefmilieu in de buurtschappen. Dit is ook nog in onderzoek. BurgerBelang is van mening dat daarom nog steeds de optie voorligt, geen enkele nieuwvestiging van intensieve veehouderij meer toe testaan. BurgerBelang is nooit een voorstander geweest van het LOG Daarlerveen en ondersteunt het collegevoorstel het LOG Daarlerveen te schrappen.
BurgerBelang zal eventueel een motie hierover indienen.
Bijlage: concept motie

06 januari 2012
VOLG ONS OP Twitter Facebook