Terugblik 2011 en vooruit.....

2011
..Een jaar waarin wederom verschillende mensen vroegen of ik het wethouderschap leuk vond en waarin ik in 2010 stil bleef …. ik nu kon antwoorden het waardevol te vinden aan sommige zaken sturing te kunnen geven volgens BB filosofie. Wel lastig in een tijd zonder geld of groei en een lege snoeppot. Ben niet zo koningsgezind (hou niet zo van het ceremoniële, ook niet in mijn wethouderschap) maar was blij met de kersttoespraak van de koningin. De immateriële waarden die zin geven aan de beschaving en de uitspraak van Gandhi “de aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte”


2012… het huishoudboekje van de gemeente moet weer op orde….We zijn er nog lang niet. Zorgen dat alle mensen in de wijken en dorpen een betaalbare woning op maat hebben, we de jeugd aan onze gemeente kunnen binden door hen een betaalbare woning te bieden en voldoende werk en de mensen die afhankelijk zijn van ons armoedebeleid kunnen ontzien etc…………………….. Wil een beroep doen op de “denkkracht” van al onze burgers en vragen om creatieve oplossingen bij het ontwikkelen van beleid en uitvoeren van gemeentelijke taken.

Juist in deze financieel moeilijke tijden samen beleid ontwikkelen en keuzes maken voor het Hellendoorn van de toekomst. Een toekomst waarin we de kansen van de krimp ten volle benutten voor iedere inwoner van Hellendoorn.

Ook in 2012 staat mijn deur open en zal ik “de boer op” om te luisteren naar het belang van burgers en zal ik proberen bij mijn eigen en de BB oorsprong te blijven en toch de verbinding met burgers, gemeenteraad en coalitiepartner te behouden.

2011: een bewogen jaar met kleine stapjes vooruit. Een jaar waarin……………………


- veel woningen te koop staan, de woningmarkt bijna op slot zit en we meer woningbouwlocaties hebben dan behoefte aan woningen. We waarschijnlijk “kostbare”keuzes moeten maken om voldoende betaalbare toekomstbestendig woningen te bouwen, leegstand/, verpaupering te voorkomen en verdere krimp te voorkomen.

- het voor jongeren door deze situatie, hypotheekbeperkingen en situatie op de arbeidsmarkt (weinig vaste contracten)moeilijk is een eigen woning te kopen

- de mogelijkheid tot het houden van een referendum in onze gemeente geschapen is

- burgers en bedrijven de mogelijkheid kregen mee te praten over een nieuwe welstandsnota met minder regels maar een enkeling gebruik maakte van de mogelijkheid

- bewoners uit Noetsele zich enthousiast opgaven om mee te werken aan planvorming voor de locatie sporthal Noetsele

- een groep jongeren uit Haarle met behulp van de gemeente plannen maken om betaalbare woningen te bouwen via CPO

- er gesprekken zijn met de agrarische sector om de landbouw en veeteelt te verduurzamen en stallen landschappelijk beter in te passen.

- Daarlerveen enthousiast bezig is met een plan voor een nieuw dorpshart en Marle het dorpshuis/voetbalkantine verbouwd naar een heus kulturhus en ik daar mijn (wethouders)steentje aan bij mag dragen

- waarin toch een mogelijkheid gevonden is de nieuwe N/Zverbinding in Hellendoorn voor een deel verder van woningen te leggen

- Rood voor Roodbeleid aangescherpt is waardoor woningen in principe in de kernen blijven waar de schuren gesloopt worden

-
betaald parkeren –ondanks alle verzet van BB tot aan de verkiezingen- is ingevoerd om de parkeergarage te betalen en de lasten voor de burgers nog niet meer te verhogen

- BB fractie, bestuur, wethouders en leden zeer kritisch op elkaar zijn maar in gesprek blijven en tot oplossingen komen

- we proberen de cultuurhistorie van onze gemeente te borgen in beleid en uitvoering

- waarin het eerste burgerinitiatief -verordening burgerinitiatief kwam tot stand op voorstel BurgerBelang - tot uitvoering kwam.

Maar ook…….
- we in onze 2e jaar “regerings”” verantwoordelijkheid zaten met behoorlijke erfenissen en  nieuwe uitdagingen

-
ik probeerde toekomstgerichte en duurzame besluiten te nemen op basis van coalitieakkoord en BB programma en niet in te gaan op de waan van de dag

-
we in de coalitie steeds meer onze draai vinden en werken volgens ons eigen BB werkwijze

- ik er wil zijn en ben voor alle burgers maar niet iedereen tevreden kon stellen. Afweging maatschappelijk belang versus individueel belang en wijziging van beleid niet van vandaag op morgen gaat

- mijn deur voor iedereen openstond en sommigen hier meerdere malen gretig gebruik van maakten en anderen bescheiden probeerden zelf de zaak (met elkaar) op te lossen

- ik probeerde dienstbaar te zijn aan de raad maar het soms lastig en ingewikkeld was negen verschillende geluiden te bedienen.

- ik de aard en kwaliteiten, eigenaardigheden van ambtenaren beter leerde kennen en zij die van mij

- we als BB wethouders pijnlijke keuzes moesten maken bij het vaststellen van de begroting en na slapeloze nachten geen andere oplossing zagen dan akkoord te gaan met een lastenverhoging

- de BB fractie hier razend over was maar uiteindelijk ook geen andere ruimte zag in de huidige begroting.

- de BB fractie de verhoging van de OZB met succes voor de volgende begroting wist te beteugelen

- we als gemeente besloten hebben te gaan werken aan het wegwerken van de grote schuldenlast en de hand op de knip te houden

- onze relatief “jonge” BB partij nog groeistuipen heeft waardoor een raadslid helaas ervoor koos afscheid te nemen.

- we als lokale wethouders in Twente elkaar vonden voor overleg en steun

- ik af en toe twitter maar nog geen goede manier kan vinden tussen boodschappen als wethouder(lid van een college) en Thea en de nuance niet wil verliezen

- BB de afgelopen periode nog onvoldoende de mogelijkheid heeft gevonden en gekregen haar BB gezicht te laten zien
 
Thea ten Have
Februari 2012
VOLG ONS OP Twitter Facebook