Begroting 2011

Waar staan we als gemeente Hellendoorn?
We hebben veel in steen en beton geïnvesteerd om het voorzieningenniveau naar boven bij te stellen. Het stapelen van stenen is gelukt, maar heeft het ook het gewenste effect? Als we kijken naar de komende bezuinigingen, kunnen we constateren dat de investeringen in prestige het doel van de voorziengen onderuit dreigen te halen. Want wat zit er nog aan te komen?

Als we teruggaan naar 2001 toen de ambities door de toenmalige colleges werden gepresenteerd, was het uitgangspunt alle strategische projecten te realiseren met behoud van voorzieningenniveau en extra OZB verhoging, van in totaal 20%. Tevens zou er ruimte zijn voor autonome ontwikkelingen.

Maar waar staan we nu? We behoren tot de gemeenten met de hoogste relatieve schuldenlast van Nederland. In 2001 behoorden we nog tot de rijkste gemeenten van Nederland. We moesten voorgaande jaren, toen de economie goed was, ook al bezuinigen. Qua lastendruk staan we op de 6e plek in de provincie Overijssel.

Maar dan zijn we er voorlopig nog niet, want we lopen ook nog forse risico's ten aanzien van bijv. de garantstelling voor commerciële investeerders (Nieuw Dunant), stagnerende grondverkopen en exploitatie van de Centrale Strip.

Dit college van BurgerBelang en CDA zal grote inspanningen moeten leveren, samen met de burgers en de raad, om onze mooie gemeente een goed leefbare en betaalbare samenleving te laten zijn.

(steun)Fractie BurgerBelang
December 2010

Klik
hier om de programmabegroting 2011 en het meerjarenperspectief van BurgerBelang te openen.