BurgerBelang voor behoud WMO budget

 

Hellendoorn, 13 juni 2014
  
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Willem Alexanderstraat 7
7442 MA NIJVERDAL
 
 
Geacht College,
Aanstaande dinsdag zullen ter voorbereiding van besluitvorming in de raadsvergadering van 1 juli in de comm. SLZ een aantal belangrijke, voor onze burgers ingrijpende voorstellen, ter bespreking liggen. De toegang tot de jeugdhulp en WMO 2015 en uitvoeringsorganisatie in 2015, 1e concept beleidsplan Jeugdhulp 2015-2019 en hulp bij het huishouden 2015. Gezien het belang van de voorstellen en de tijdsdruk bij deze dossiers leggen we u bij deze alvast aan aantal vragen voor.
Betreffende de eerste twee genoemde voorstellen heeft de WMO-raad(website WMO raad Hellendoorn) op 19 mei j.l. een uitgebreide reactie gegeven. U heeft daar (enkel) op geantwoord, dat u in gesprek zult gaan met WMO- Raad.
De fractie van BurgerBelang heeft evenals de WMO-raad begrip voor het feit dat beleid en uitvoering onder behoorlijke tijdsdruk tot stand moet komen. Wij zijn echter van mening dat dit niet mag leiden tot besluitvorming die tot stand komt zonder goede en directe inspraak van onze inwoners. Ook de WMO raad vraagt in haar brief om een actievere houding uwerzijds.
Goede betaalbare zorg dichtbij is voor BurgerBelang het uitgangspunt en vraagt om maximale invloed én inspraak en voldoende financiële middelen. Het gevaar is groot onder tijdsdruk onomkeerbare besluiten te nemen, die slecht zijn voor onze –kwetsbare- burgers.
Verder stelt de WMO-raad ons inziens zeer veel essentiële zaken aan de orde die ook bij besluitvorming door de raad van groot belang zijn. O.a. ;
·         De kwaliteit en kwaliteitsbewaking
·         Aansluiten van vraag een aanbod op lokaal niveau
·         De effecten van de gekozen woonservicegebieden
·         Hoe nieuwe burgerinitiatieven (zoals zorgcoöperaties) hierin passen
·         Hoe om te gaan met het mantelzorgcompliment/waarderingsmaatregel
·         Hoe we in deze gemeente PGB maximaal kunnen blijven benutten
Tevens vraagt de WMO-raad de bezuiniging op ondersteuning van de WMO-raad te herzien en heeft ze in een reactie naar de informateur aangegeven onafhankelijke cliëntenondersteuning via een ombudsfunctie belangrijk te vinden. Ook dit laatste punt is voor BurgerBelang een zeer groot goed.
Over uw ingrijpende voorstellen aangaande de huishoudelijke hulp zien we nog geen reactie van de WMO-raad. Onze vraag is wanneer we deze reactie tegemoet kunnen zien. Ook vragen we u nader te onderbouwen waarom u deze keuzes maakt en wat de gevolgen zijn, voor onze inwoners die deze hulp behoeven. U schrijft dat 75% van de mensen die nu huishoudelijk hulp hebben een minimuminkomen hebben. Is het verantwoord deze mensen te vragen zelf voor (een deel) hulp te laten betalen of hiervoor een beroep te (laten) doen op mantelzorgers? Ook willen wij graag weten wat het concrete verschil is tussen het uitgangspunt gestructureerd huishouden (zoals in uw voorstel) en een schoon en leefbaar huis, het huidige uitgangspunt. Ook is het van belang als raad concreter inzicht te hebben in het door u genoemde basispakket.
Wij zijn van mening dat, voordat we over gaan tot besluitvorming( 1 juli aanstaande), betrokken doelgroepen de kans moeten hebben gehad, hun mening te uiten, over voorstellen aangaande de WMO, de Jeugdzorg en de huishoudelijk hulp. Tevens verzoeken wij u de vragen van de WMO-Raad schriftelijk te beantwoorden met, een afschrift naar de ouderenbonden en gemeenteraad. Ook vragen we u de ouderenbonden specifiek om advies te vragen. Graag zien we aanstaande dinsdag een 1e reactie van u tegemoet.
In de voorstellen zoals die nu door u gedaan zijn is het budget/geld leidend. Voor BurgerBelang is de zorgbehoefte en kwaliteit leidend. Tot onze grote verrassing stelde wethouder Coesrecent, dat er al 2 jaar een overschot van € 350.000 ,-- in de WMO reserve is, welke de coalitie wil gebruiken voor andere doeleinden. Dit terwijl het maatschappelijk veld en de zorg-en welzijnspartijen eerder gevraagd is, te bezuinigen op WMO activiteiten. Tevens heeft de raad in 2013 besloten op uw voorstel, om in de toekomst het budget van het rijk voor WMO leidend te laten zijn, incl. alle bezuinigingen die van het rijk komen. Dit terwijl er blijkbaar nog veel financiële ruimte in de WMO-reserve aanwezig was en is.
BurgerBelang is van mening dat we,  gezien de onzekerheid en de gevolgen voor onze inwoners van de transities (structurele veranderingen)in de zorg op voorhand geen greep kunnen doen in de WMO reserves.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie BurgerBelang
Thea ten Have
Hetty Ligtenberg-Grondman
 
Afschrift aan WMO-Raad en Ouderenbonden
 
 
 
VOLG ONS OP Twitter Facebook