Noord Zuid Verbinding
Aan het college van B&W van de Gemeente Hellendoorn
Postbus 200
7440 AE NIJVERDAL   

5 september 2014

Geacht College,
 
Naar aanleiding van het door het actiecomité Burgerparticipatie Verbetering Noord –Zuid Verbinding (NZV) aan u aangeboden plan het volgende:
 
Op vrijdagavond 29 augustus 2014 is in de kantine van V.V Hellendoorn aan U en ons als politiek, een alternatief plan omtrent de randweg om Hellendoorn aangeboden, waarbij bijna alle rotondes worden vervangen door oversteekplaatsen met midden-geleiders, iets wat ons in ieder geval zeer aanspreekt.
We zien hier een zeer sterk staaltje van burgerparticipatie, waarbij alle betrokken partijen in gezamenlijkheid tot een breed gedragen voorstel zijn gekomen.

Uitgangspunt is dat de gemeente Hellendoorn zich aan de gemaakte afspraken houdt; aanleg in 2015-2016. Het benodigde geld is bij de begroting voor 2014 beschikbaar gesteld, en de benodigde subsidie van de Regio Twente, 1.8 miljoen euro, is reeds toegezegd. Desondanks wilt U toch € 200.000,- structureel bezuinigen en laat het moment van aanleg afhangen van ruimte in de begroting voor 2015 en volgende.
 
Hoe geloofwaardig achten de burgers van Hellendoorn de gemeentelijke politiek nog, als wederom de aanleg van de Noord-Zuid Verbinding wordt uitgesteld?
Immers, beloofd is beloofd! Volgens ons kan deze weg, waarvan nut en noodzaak onderbouwd en aangetoond is, niet nog een keer uitgesteld worden.
In u reactie naar het actiecomité gaf u aan gelijk met de beoordeling van het plan te zullen beginnen en in oktober 2014 met u reactie te komen, terwijl u in september 2014 de begroting van 2015 al vaststelt.
 
Onze vraag is, in hoeverre houdt u in de komende begroting rekening met aanleg in 2015-2016, en doet daarmee de beloftes, die u gedaan heeft gestand?
 
Wij verzoeken u in de commissie grondgebied van woensdag 10 september aanstaande, hierover uitleg te geven.
 
Hoogachtend,
Namens de fractie BurgerBelang
 
Frans Runneboom
VOLG ONS OP Twitter Facebook